Food & Hospitality Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Theo số liệu năm 01.01.2023

6819 m2

Diện tích trưng bày

140+

Công ty trưng bày

13+

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

11+

Nhóm gian hàng quốc tế

6512+

Khách tham quan chuyên ngành

TIN TỨC CẬP NHẬT

Thư viện Video

Điểm lại các hình ảnh của Food & Hospitality Hanoi trong những phiên bản trước

Đặt gian hàng tại
Food & Hospitality Hanoi 2025

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Ngay